در حال بارگذاری
  • تلفن : 22 29 88 92 - 0912 607 7479


سونای بخار:

شامل یک اتاق سرامیک کاری شده می باشد که به دو صورت قابل اجرا است:
1- دیگ بخار گازی
2- دیگ بخار برقی
که در دیگ بخار برقی، رساندن یک لوله آب و کابل برق با اشغال فضای بسیار کوچک قابل اجراست. اما دیگ بخار گازی نیاز به آب، برق و فضای بیشتری می باشد.طراحی و بهینه سازی توسط گویا هگمتان